آزمون سنجش رایگان

این آزمون ها به صورت رایگان هستند و فقط جهت سنجش والد و کودک طراحی شده اند.

آزمون سنجش غیر رایگان

این آزمون ها به صورت غیر رایگان هستند و جهت ثبت اطلاعات شما نیازمند آن است که هزینه آن پرداخت شود.