آزمون های زیر جهت ارزیابی کودکان دلبندتان طراحی شده است، لطفا پس از دیدن دوره ها اقدام به تکمیل آزمون ها نمایید. باتشکر
[insert page=’test-course-for-2-to-4-years’ display=’content’ public]
[insert page=’test-course-for-4-to-6-years’ display=’content’ public]
[insert page=’desktop-course-for-4-to-6-years’ display=’content’ public]
[insert page=’desktop-course-for-6-to-10-years’ display=’content’ public]