این آزمون تنها برای کاربرانی که دوره‌ی بازی‌ و مهارت‌آموزی کودکان ۲ تا ۴ سال سمف‌کیدز را خریداری کردن فعال است.


دوره‌ی بازی‌ و مهارت‌آموزی کودکان 2 تا 4 سال سمف‌کیدز