این آزمون تنها برای کاربرانی که دوره‌ی بازی‌ و مهارت‌آموزی کودکان ۴ تا ۶ سال را خریداری کردن فعال است.


دوره‌ی بازی‌ و مهارت‌آموزی کودکان 4 تا 6 سال